FEELINGS

 

happy [hæpi]          šťastný            

sad [sæd]                smutný

hungry [hangri]      hladový           

thirsty [θə:sti]        žíznivý

angry [ængri]         naštvaný

tired [taiəd]            unavený, ospalý

scared [skeəd]        vystrašený