ÚRAZY

 
 

Každý úraz, k němuž dojde během vyučování, o přestávce nebo při akci organizované školou, jsou žáci povinni okamžitě oznámit vyučujícímu, vychovatelce ŠD nebo učiteli vykonávajícímu dozor.

 

Evidence úrazů

 Všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou se evidují v knize úrazů, a to nejpozději do 24 hodin, kdy se škola o úrazu dozví.