ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

 
 

- je nejdůležitější žákovský dokument. Nosíme ji do školy každý den.

 

- každý ukončený týden oddělujeme čarou ( podle pravítka ) a pod ní se podepíše zákonný zástupce.

 

- prosím rodiče o vyplnění a podepsání ŽK str. 1, 24.

 

OMLUVENKY

 

- Zákonní zástupci oznámí nepřítomnost žáka do 3 kalendářních dnů 

(e-mailzshornicka.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx , telefonicky nebo osobně sdělí příčinu absence).

 

 Nejpozději do 3 dnů po skončení absence je třeba nepřítomnost žáka písemně omluvit (omluvný list v Žákovské knížce).

 

 Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

 

 Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole výhradně v době přestávek.

 

 Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

- jeden týden – třídní učitel (nutná písemná žádost předem)

- více než jeden týden – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů s doporučením třídního učitele.