PŘEDŠKOLÁCI - ŠKOLÁCI

CO BY MĚLO DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO 1. TŘÍDY UMĚT
Seznam vychází z otázek a úkolů dávaných dětem učitelem při zápisu do první třídy a dále z nároků, jež kladou na školou povinné děti učitelé již od počátku první třídy.
 
Před vstupem do první třídy by mělo dítě znát: 
jak se jmenuje, 
kde bydlí, 
kolik je mu let a jak se jmenují rodiče, 
být schopno udržet pozornost a sedět v klidu (alespoň 20 minut).
 
Grafomotorika: 
správně pojmenovat barvy, 
správně držet tužku či pastelku a umět malovat vodovými barvami, 
umět správně držet nůžky a vystřihnout jimi určitý tvar,
dokázat nakreslit jednoduché obrázky (mámu, tátu, domeček, sluníčko), 
napodobit tiskací písmena, spojit dva body.
 
Sebeobsluha a samostatnost: 
urovnat si na stole věci, 
správně uložit pomůcky do aktovky, 
uklidit hračky a pastelky tam, kam patří, 
připravit ubrousek na svačinu, 
samo si obout boty, zavázat tkaničky, 
rychle se obléci do tělocvičného úboru.
 
Hygienické návyky: 
dítě by mělo vědět, že je třeba umýt si před jídlem a po použití WC ruce.
 
Komunikativní schopnosti: 
dítě by mělo mít natolik rozvinutou slovní zásobu, aby bylo schopno souvisle vyprávět určitý příběh podle obrázku či zhlédnutou nebo právě poslechnutou pohádku.
 
Předpokladem školní docházky je také srozumitelná výslovnost
neboť nesprávná výslovnost či výraznější artikulační neobratnost mohou ovlivnit nácvik v oblasti čtení i psaní.
 
Slovní zásoba a významový kontext: 
dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci běžné potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, 
chápat základní pojmy týkající se času (části dne, včera, dnes, zítra, den, týden, měsíc, rok, roční období), orientovat se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, daleko, blízko, pod, nad…).
 
Předmatematické představy: 
posoudit množství, velikost.
 
Paměť: 
dítě by si mělo zapamatovat krátkou básničku, písničku.
 
Zraková percepce: 
vyhledá dvojici stejných obrázků, najde rozdíly, zvládne hrátpexeso.
 
Sluchová percepce: 
pojmenuje první hlásku ve slově, popřípadě pozná poslední písmenko u jednodušších slov.