ÚKOLY

  Č E R V E N  2018
 
ČJ - SLOVNÍ DRUHY - URČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U PODST. JMEN A SLOVES
 - VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M P S V Z
- opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
ČTENÍ: VYBRAT SI A ČÍST SI KNIHU na tento měsíc
M - DĚLENÍ SE ZBYTKEM
- počítáme do 1 000 (čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky a stovky)
     písemné sčítání a odčítání do 1 000
- násobení a dělení čísel 1 - 10; NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK
M - GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky, POLOPŘÍMKY, rovnoběžky, různoběžky
- opakovat si sčítání a odčítání čísel do 100 !!!!, násobení a dělení
AJ - OPAKOVÁNÍ VŠECH NAUČENÝCH TÉMAT
lekce č. 10 - 11 ANIMALS
- FOOD; OPAKOVÁNÍ lekce 6. - 9.
- pozdravy, představování, barvy, čísla 1 - 20 - mluvenou i psanou podobu, fráze
 
 
 
 
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: