ÚKOLY

 K V Ě T E N 2019
 
 

ČJ- vzory podstatných jmen - skloňování, pravopis koncovek podst. jmen 
 - SLOVNÍ DRUHY - URČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U PODST. JMEN A SLOVES
 - VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M P S V Z. Věta jednoduchá. souvětí, zákl.skladební dvojice
- opakovat: abecedu, psaní velkých písmen, ú - ů, měkké a tvrdé souhlásky - pravopis, psaní vět
-shoda přísudku s podmětem
 
 
M - POČÍTÁNÍ DO 1 000 000
DĚLENÍ SE ZBYTKEM
- počítáme do 1 000 000 (čtení čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky a stovky)
     písemné sčítání a odčítání do 1 000 000
- násobení a dělení čísel 1 - 10; NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK
M - GEOMETRIE - rýsování úseček dané délky, POLOPŘÍMKY, rovnoběžky, různoběžky; kružnice rýsování čtvereca obdélník
- opakovat si sčítání a odčítání čísel do 1 000 000 !!!!, násobení a dělení
 
AJ - 9. lekce Free time+ animals
 
VLASTIVĚDA - Poznáváme naši vlast
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Přístup k elektronické třídní knize: